ટાઈમà ..
(ગુજરાતી )

ટ્યુà ..
(ગુજરાતી )

વિન્à ..
(ગુજરાતી)

વાર્à ..
(ગુજરાતી )

સ્ટાà ..
(ગુજરાતી )

રામ દ ..
(ગુજરાતી )

વન ના ..
(ગુજરાતી )

મેન ઠ..
(ગુજરાતી )

મનના ..
(ગુજરાતી )

ફાઈવ ..
(ગુજરાતી )

કોકઠ..
(ગુજરાતી )

ચિયરà ..
(ગુજરાતી )

બક્ષ ..
(ગુજરાતી)